Imprimeix

Tipus de SAIs

SAIS OFF LINE

Aquest tipus de SAI és el més bàsic, econòmic i el més utilitzat per a ordinadors personals.

Un SAI offline dóna la mateixa sortida que l’entrada que rep. Només genera el senyal de la bateria cap a la sortida quan es produeix un tall en el fluïd elèctric.

Per tant, no estabilitzen la corrent, tot i que en molts casos incorporen algun tipus de filtre i circuit de sobretensions per oferir nivells de protecció més elevats.

 

SAIS ON LINE o INTERACTIUS

Aquests equips són de gamma mitjana-alta i estabilitzen la corrent dintre d’uns marges.

Igual que els SAI offline, només generen el senyal de la bateria quan es produeix un tall elèctric o quan el senyal d’entrada està per fora dels marges de tolerància de l’estabilitzador.

Aquests SAI són adequats per a ordinadors, centraletes i petits servidors.

 

SAIS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓ

Corresponen a la gamma superior, són de potència superior als 10 kVA, i estan pensats per protegir equips crítics.

Aquests equips generen sempre un senyal de tensió de sortida nou, independentment del senyal d’entrada.

Per tant, aconsegueix uns paràmetres de tensió gairebé perfectes: tensió estabilitzada, ona senoidal perfecta i temps de transferència nul (temps que es triga en commutar el suministre de sortida de l’entrada de corrent alterna a la bateria), ja que la sortida sempre està connectada al senyal de la bateria.

 

CONSUM DE L’ORDINADOR I UNITATS DE MESURA

A l’hora d’escollir el SAI, no cal tan sols decidir el tipus sinó també la potència necessària. Aleshores és quan apareix la pregunta: quan consumeix el meu ordinador?

El primer que cal fer és aclarir alguns conceptes:

  • P, la potència activa. P = V * I * cos(phi), mesurada en watts, W, és la que realment consumeix l’equip.
  • Q, la potència reactiva. Q = V * I * sin(phi), mesurada en voltampers reactius (bon nom per a un grup de música), VAr. Aquesta potència no és útil i no s’aprofita.
  • S, la potència aparent. S = V * I, mesurada en voltampers, VA. Es la mayor.
  • cos(phi) s’anomena també factor de potència. És un valor comprès entre 0 i 1 i és molt difícil de determinar, ja que depèn de cada equip i de la mateixa instal·lació elèctrica.

Els SAIS mesuren la potència en VA, que és la potència aparent, mentre que la potència dels ordinadors ve expressada en W. Aquesta potència no serà mai superior a la potència expressada en VA. Per tant, podem prendre la potència en VA d’un SAI com a valor llindar.

Aclarit això, com puc saber quant consumeix el meu ordinador ?

La potència de la font d’alimentació és la màxima potència que pot arribar a consumir l’equip, i normalment no s’assoleix mai. Per afinar més, hauríem de sumar la potència de cada component, però això és difícil perquè no sempre trobem aquesta informació en els manuals i perquè és fàcil deixar-se’n algun.

Hi ha aparells específics per medir el consum real d’un aparell. També es pot medir amb un SAI amb pantalleta indicadora. I per als més espavilats, també es pot fer amb un polímetre.

Aquest enllaç és un selector de SAI de Salicru que permet calcular la potència necessària i, en funció d’això, escollir el SAI més adient.

 

Enllaços